JellyPages.com

Wednesday, April 6, 2011

BERTAFAKUR SEJENAK

Assalamualaikum kalian semua.. Saya harap kalian dalam keadaan baik dan sihat sejahtera .. Sekarang saya nak sambung post saya yang hari tu ... Mungkin pada pandangan saya ia adalah kesimpulan dari tajuk CIRI-CIRI PAKAIAN MUSLIMAH .. iNSYA-aLLAH sedikit sebanyak ilmu saya kongsikan .. =)


Perbahasan kita sejauh ini memperjelas kepada kita bahawa sangat mendalam hikmah di sebalik kewajiban dari ALLAH dan Rasul-Nya kepada kita mengenai hijab.Dan demikian juga setiap aspek tentang hijab telah dihuraikan secara terperinci.Dan apa yang seharusnya dilakukan adalah mematuhi dan melaksanakan perintah ini dengan penuh keikhlasan.


Sebagai seorang muslim,hendaklah kita sentiasa bermuhasabah sejauh manakah kita telah menyempurnakan tuntutan al-Quran yang menjadi panduan hidup kita,dan sejauh mana kerisauan dan kepedulian kita terhadap perintah-perintah yang terkandung di dalamnya?Sebagaimana dalam ayat al-Quran berikut ini di mana Rasulullah s.a.w berkata kepada Allah tentang umatnya :

tA$s%ur ãAqߧ9$# Éb>t»tƒ ¨bÎ) ÍGöqs% (#räsƒªB$# #x»yd tb#uäöà)ø9$# #YqàfôgtB ÇÌÉÈ
  Berkatalah Rasul: "Ya Tuhanku, Sesungguhnya kaumku menjadikan Al Quran itu sesuatu yang tidak diacuhkan". (al-Furqan ayat 30 )

Kita beriman kepada Allah dan juga yakin bahawa pada hari Kiamat kita semua akan dihadapkan kepada Allah s.w.t dan kita harus mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan kita.Bagaimana keadaan kita jika berhadapan dengan-Nya dan Dia bertanya kepada kita, "Aku telah menjelaskan kepadamu segala adab bagaimana menjalankan kehidupan dan Aku telah membezakan dengan jelas mana yang halal dan mana yang haram.Maka betapa banyakkah perbuatanmu,fikiranmu dan amal perbuatanmu yang mencerminkan rasa takut kepada-Ku?"


Pada hari Kiamat kita juga akan berhadapan dengan Rasulullah s.a.w.Panas matahari yang begitu dekat dengan kita,suatu hari yang tak terbayang kedahsyatannya serta rasa dahaga yang tidak tertahan.Nabi akan membawa kita ke telinga Kauthar untuk minum.Tetapi pernahkah kita berfikir bagaimana jika Baginda melihat keadaan kita?Kita yang menghabiskan seluruh kehidupan kita   
dengan tidak mempedulikan ajarannya dan tidak mahu mengikuti jejak langkahnya dalam menjalani kehidupan,bagaimana kita akan meminta Nabi s.a.w untuk memberi minuman dengan tangan Baginda yang suci dan berkah?Bagaimana kita akan mengharapkan syafaat Baginda s.a.w jika kita sendiri berlumuran dengan dosa?Sudahkah kita mengikuti ajaran Baginda dalam kehidupan kita dalam hal penampilan,cara berpakaian,atau dalam segala aspek kehidupan kita?


Perintah hijab merupakan sesuatu yang sangat penting.Dan sesuatu hal yang tak diragukan lagi,bahawa apabila seseorang berjaya melaksanakan perintah ini,maka ia tidak akan banyak mengalami kesulitan dalam mentaati perintah-perintah Allah lainnya.

Ini adalah salah satu ubat yang sangat pahit untuk ditelan dalam hal ketaatan,tetapi paling bermanfaat yang dapat menjadikan seorang muslim lebih pantas dan lebih mendekat kepada Allah s.w.t .

Pada hari ini,ukuran kesolehan kita terbatas pada bacaan doa yang panjang berjela,tasbih,sembahyang sunat,membaca buku,berpuasa apabila memungkinkan,mengeluarkan zakat dan sedekah serta melaksanakan perintah-perintah  Allah yang tidak bertentangan dengan hawa nafsu kita.Kita rela melalaikan dan mengesampingkan semua perintah dan larangan yang merendahkan cara hidup,nafsu dan keinginan kita.Kita mengaku beriman kepada Allah tetapi tidak berhenti mengingkari-Nya,bahkan walaupun perintah-perintah itu wajib ke atas diri kita untuk menahan diri dari semua yang diharamkan Allah.Asas ketakwaan dibina dengan memohon ampun kepada Allah atas segala ketidaktaatan kita dan pembangkangan kita kepada-Nya.

Rasulullah s.a.w bersabda :

"Takutlah dari melakukan yang diharamkan,maka engkau akan menjadi sebaik-baik hamba Allah."

Dosa kerana menolak memakai hijab lebih dahsyat daripada dosa-dosa lainnya,dan keadaan yang kritikal ini harus segera dihentikan dan berazam untuk tidak mengulanginya.Beberapa alasan dikemukakan sebagai berikut:

Pertama,menanggalkan hijab merupakan suatu dosa yang dilakukan secara terbuka kerana semua orang melihatnya.Seseorang yang melakukan dosa ini walaupun tidak mengucapkan sepatah kata pun,ia secara terbuka menyatakan kepada setiap orang di sekitarnya bahawa ia tidak peduli kepada perintah-perintah Allah,dan ia memberontak menentang Allah.Nabi s.a.w bersabda :

"Semua umatku berhak mendapat keampunan kecuali mereka yang melakukan dosa besar secara terbuka."


Kebenaran ini tidak hanya bagi agama,bahkan di bawah undang-undang kerajaan mana pun di duni ini,mereka yang melakukan pengkhianatan secara terang-terangan kepada pemerintahnya,tidak akan diampuni.Maka apakah hukuman lain bagi seorang pengkhianat kecuali mati?

Kedua,akibat dari dosa yang disebabkan tidak memakai hijab tidak terbatas hanya kepada pelakunya saja (kerana mendorong dan menyebarkan benih-benih kejahatan dan tingkah laku yang memalukan ) , tetapi juga akan berakibat kepada masyarakat luas yang akan tertimpa azab Allah di dunia dan di akhirat.Biasanya dosa seperti itu akan membuka jalan bagi segala macam kerosakan dan kemaksiatan.

Wanita-wanita yang tidak menjaga hijab,maka tanyakanlah kepada mereka mengapa mereka berkelakuan seperti itu.Apakah kerana kesenangan yang sementara dan untuk memenuhi kesenangan yang sementara itu membuat mereka rela melepaskan hijab?Sebaiknya mereka menyedari bahawa kehidupan di dunia sangatlah singkat,sedangkan kehidupan akhirat kekal abadi.Mereka juga mesti menyedari bahawa dengan tidak memakai hijab sebenarnya mereka menganiaya diri mereka sendiri di dunia dan melaknat diri mereka di akhirat serta menjerumuskan ke dalam api neraka.Apakah Allah akan mengampuni kita jika kita mengatakan bahawa tidak mengikuti perintah-perintahnya kerana kita takut tidak menyenangkan keluarga dan sahabat-sahabat kita?Sekalipun demikian,hukum Allah mutlak dan sesungguhnya tidak akan berubah.

"Tidak boleh mentaati makhluk apabila menyuruh maksiat kepada Khaliq (Allah)."

Oleh kerana itu,jika seseorang menghendaki kita untuk  mengingkari Allah,maka haram bagi kita untuk mengikutinya.Kita harus menolak permintaanya.Kita harus berfikir apakah orang yang beruasaha kita senangkan dengan menderhakai Allah,bersedia menerima atau menanggung azab di tempat kita pada hari Kiamat?Allah s.w.t dengan jelas menerangkannya di dalam al-Quran :øŒÎ) r&§t7s? tûïÏ%©!$# (#qãèÎ7?$# z`ÏB šúïÏ%©!$# (#qãèt7¨?$# (#ãrr&uur z>#xyèø9$# ôMyè©Üs)s?ur ãNÎgÎ/ Ü>$t7óF{$# ÇÊÏÏÈ tA$s%ur tûïÏ%©!$# (#qãèt7¨?$# öqs9 žcr& $oYs9 Zo§x. r&§t6oKoYsù öNåk÷]ÏB $yJx. (#râ䧍t7s? $¨ZÏB 3 y7Ï9ºxx. ÞOÎgƒÌãƒ ª!$# öNßgn=»yJôãr& BNºuŽy£ym öNÍköŽn=tæ ( $tBur Nèd tûüÅ_̍»yÎ/ z`ÏB Í$¨Y9$# ÇÊÏÐÈ
 (yaitu) ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya, dan mereka melihat siksa; dan (ketika) segala hubungan antara mereka terputus sama sekali.
 Dan berkatalah orang-orang yang mengikuti: "Seandainya kami dapat kembali (ke dunia), pasti kami akan berlepas diri dari mereka, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami." Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya menjadi sesalan bagi mereka; dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka. (Al-Baqarah ayat 166-167 )

Perhatikanlah ayat ini,dan menjadi terang bahawa pada hari Kiamat,orang-orang yang tidak mempedulikan perintah-perintah Allah dan derhaka kepada-Nya,kerana mengikuti dan menyenangkan selain Dia,akan menjadi musuh atau semua hubungan antara mereka akan terputus.Pada hari itu,anak-anak akan menyalahkan  orang tua mereka kerana menghalangi mereka dari mentaati Allah dan melarang mmemakai hijab,sedangkan orang tua mereka menolak bertanggungjawab.Kedua ibu bapa mereka hanya meminta agar tidak terlalu taat,tetapi tidak memaksa.Betapa putus asa dan tidak berdayanya mereka yang menderhakai Allah untuk menyenangkan orang-orang di sekitarnya.Alangkah menyesal dan menyedihkannya ketika mereka mengetahui bahawa orang-orang yang berusaha mereka senangkan,ternyata tidak bertanggungjawab atas setiap perbuatan dosa mereka.Pada hari Kiamat,orang yang telah menyesatkannya (termasuk syaitan) akan berkata :

tA$s%ur ß`»sÜø¤±9$# $£Js9 zÓÅÓè% ãøBF{$# žcÎ) ©!$# öNà2ytãur yôãur Èd,ptø:$# ö/ä3?tãurur öNà6çFøÿn=÷zr'sù ( $tBur tb%x. uÍ< Nä3øn=tæ `ÏiB ?`»sÜù=ß HwÎ) br& ÷Lälè?öqtãyŠ óOçGö6yftGó$$sù Í< ( Ÿxsù ÎTqãBqè=s? (#þqãBqä9ur Nà6|¡àÿRr& ( !$¨B O$tRr& öNà6ÅzÎŽóÇßJÎ/ !$tBur OçFRr&  ÅÎŽóÇßJÎ/ ( ÎoTÎ) ßNöxÿŸ2 !$yJÎ/ ÈbqßJçGò2uŽõ°r& `ÏB ã@ö7s% 3 ¨bÎ) šúüÏJÎ=»©à9$# öNßgs9 ë>#xtã ÒOŠÏ9r& ÇËËÈ
 Dan berkatalah syaitan tatkala perkara (hisab) Telah diselesaikan: "Sesungguhnya Allah Telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan akupun Telah menjanjikan kepadamu tetapi Aku menyalahinya. sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan (sekedar) Aku menyeru kamu lalu kamu mematuhi seruanku, oleh sebab itu janganlah kamu mencerca Aku akan tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolongmu dan kamupun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya Aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan Aku (dengan Allah) sejak dahulu". Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu mendapat siksaan yang pedih. ( Surah Ibrahim ayat 22 )

Demikianlah kita mengetahui bahawa pada hari itu tiada seorang pun yang datang sebagai penolong bagi orang lain,dan setiap manusia akan dibiarkan sendiri untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.Bahkan syaitan akan berkata kepada orang-orang yang mengikutinya,"Sebenarnya aku tidak mempunyai kekuasaan terhadapmu.Segala yang kuperbuat hanyalah untuk mengujimu dan aku hanya sekadar  menyampaikan kepadamu,akan tetapi kamu memilih untuk mengikutiku dan melakukan dosa atas kehendakmu sendiri.Sebaliknya,aku muak denganmu kerana mempersekutukan aku dengan Allah dan lebih mentaatiku daripada Allah.Kamu telah bersama-sama denganku dalm kehidupan dunia dan sekarang kamu juga bersama-sama denganku.Kita akan pergi ke neraka dan kekal selama-lamanya di sana ."

Untuk itu,mari kita sama-sama bertafakkur.Adakah maksud dan tujuan hidup kita ini adalah untuk menggapai keredaan Allah atau mengikuti keinginan sebahagian kecil kaum kerabat kita?Demi Allah,mereka yang memutuskan hubungan dunia mereka semata-mata kerana Allah akan mendapat kenikmatan (syurga) di dunia dan akhirat nanti akan memperoleh kejayaan sejati.Seseorang yang berpaling dari manusia dan memutuskan hubungan dengan mereka semata-mata kerana mencarin keredaan Allah serta untuk menghindarkan diri dari azab yang kekal,bererti ia telah mencapai kejayaan yang hakiki.Ia akan diberi ganjaran berupa kesenangan yang jika dibandingkan dengan seluruh kesenangan di dunia,maka tidak akan tertandingi.Seorang penyair berkata :

Engkau tidak peduli apabila seluruh dunia marah padamu.
Selama kekasihmu reda padamu.
Peganglah ini dalam pemikiranmu seperti yang engkau putuskan.
Apa yang mesti kau perbuat dan apa yang mesti,tidak kau perbuat. Marilah kita berdoa kepada Allah,semoga kita dianugerahi kekuatan dan keghairahan,dan semoga kita diberkahi dengan kesempurnaan iman dan keyakinan yang teguh.Dan berpedoman kepada al-Quran,serta kemampuan untuk mentaati segala perintah-Nya.Semoga selawat serta salam tercurah ke atas kekasih Allah,Nabi Muhammad sebaik-baik ciptaan,dan ke atas keluarga serta sahabatnya.